Wat we beogen

De Koninklijke Belgische Voetbalbond en haar vleugels “Voetbal Vlaanderen” en “Association des Clubs Francophones de Football” hebben als doel de organisatie, de verspreiding, de ontwikkeling en promotie van het voetbal in al zijn vormen, waarbij onder andere de principes van sportieve integriteit en fair play hoog in het vaandel worden gedragen.
De disciplinaire organen van de Federatie staan in voor het respect van deze basisprincipes van het voetbal en  dragen zodoende bij tot een eerlijke sport.
Om deze doelstellingen te bewerkstellingen, vaardigt de Federatie eigen reglementen uit, en door het lidmaatschap van UEFA en FIFA dienen eveneens internationale reglementen gerespecteerd te worden.
Daarnaast heeft de Federatie ook een sociale rol te vervullen, waarbij de kernwaardes “respect, fair play en opvoeding” steeds worden belicht en gepromoot in de Belgische samenleving.
Ook naast het veld werken wij binnen onze Federatie samen conform een gemeenschappelijke reeks waarden die definiëren wie wij als organisatie zijn. Integriteit is de sleutel van succes. Binnen de Federatie betekent integriteit altijd doen wat juist is. Dit is essentieel voor onze goede werking, de instandhouding van onze reputatie en die van de voetbalsport in het algemeen.
Onze Ethische basisprincipes helpen ons de integriteit in onze dagelijkse verantwoordelijkheden te garanderen. Deze principes vormen de basis van onze “Ethische Code naast het veld” (hierna “Code”).

Onze ethische basisprincipes

Deze Code bevat vaak brede richtlijnen, omdat het onmogelijk is om alle omstandigheden of situaties te bespreken die zich kunnen voordoen.
Wat ook de omstandigheden zijn, elke medewerker, bestuurslid of lid van een bondsinstantie dient steeds zodanig op te treden dat de belangen van de Federatie, van onze medewerkers, clubs, aangeslotenen en fans, niet worden geschaad, of in twijfel getrokken kunnen worden. Bij twijfel over de toepassing of interpretatie van de principes van deze Code, kan u als medewerker steeds contact opnemen met uw directe leidinggevende, de leden van het  Directiecomité, HR of de juridische afdeling. Hetzelfde geldt indien u geconfronteerd wordt met gedrag dat strijdig is met de in deze Code opgenomen principes.
Leden van de Raad van Bestuur en van de bondsinstanties kunnen steeds terecht bij de “Ethische Commissie”.
Een melding van onethisch gedrag kan in geen geval aanleiding geven tot vergeldingsmaatregelen ten aanzien van de melder, voor zover deze melding ter goeder trouw wordt gedaan. Desgevalland kan een melding ook anoniem gebeuren.

We leven de toepasselijke wetgeving en de reglemennten na

Wij zijn allen samen en individueel verantwoordelijk voor de instandhouding van een cultuur van respect voor de wet en het aanmoedigen van respect voor de wetgeving en de Reglementen.
• Wetgeving is vaak complex en onderhevig aan wijzigingen. Daarom moeten wij ons de richtlijnen, procedures en wetgeving die van toepassing zijn op onze specifieke functie of rol binnen de Federatie eigen maken en deze naleven. Bij twijfel kan u steeds onze juridische afdeling raadplegen.
• Hoewel de organisatie minstens verwacht dat elkeen te allen tijde de wetgeving naleeft, verwacht de Federatie tevens eerlijk en ethisch gedrag. De leden van de Raad van Bestuur, samen met de Secretaris-Generaal en het Directiecomité, evenals de leden van de diverse bondsinstanties in het bijzonder dienen het goede voorbeeld te geven door binnen het wettelijk kader, eerlijk en integer op te treden bij het nemen van beslissingen en het uittekenen van de bedrijfsvoering.
• We streven daarbij naar een harmonieuze relatie met de overheidsdiensten.

We behandelen iedereen rechtvaardig, eerlijk en met respect

De Federatie waardeert de bijdragen die elkeen (personeelsleden, leden van bondsinstanties, vrijwilligers,  arbiters, opleiders…) tot de voetbalsport levert.
Wij engageren ons om elkeen met respect te behandelen, wat ook de rol of de bijdrage binnen onze organisatie is, en dulden geen enkele vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop we omgaan met aangeslotenen en fans.
Wie leiding heeft over andere medewerkers, dient dit bovendien op een verantwoorde manier te doen. De taak van managers en leidinggevenden bestaat er ondermeer in om een werkomgeving te creëren en te onderhouden waarin elke medewerker zich professioneel kan ontplooien.
Klachten te goeder trouw met betrekking tot de werkplaats dienen prompt te worden behandeld. De organisatie tolereert geen enkele vorm van grensoverschreidend gedrag waaronder doch niet beperkt tot discriminatie, intimidatie, bedreigingen of geweld, zij het fysiek of verbaal.
Als u als medewerker vindt dat u niet correct wordt behandeld, kan u de interne of externe vertrouwenspersoon van de Federatie kan contacteren, evenals uw HR afdeling.

We zijn statutair neutraal en omarmen de diversiteit binnen onze organisatie en de samenleving

Neutraliteit is een basisprincipe binnen FIFA, UEFA en staat in inze statuten en onze Reglementen als uitgangspunt ingeschreven.
Wij respecteren mensenrechten en zullen niemand discrimineren op basis van ras, kleur, religie, politieke overtuiging, gender, leeftijd, taal, geestelijke of lichamelijke handicap, nationaliteit of seksuele geaardheid.
Ieder van ons dient in zijn gedrag bij te dragen tot het creëren van een inclusieve omgeving die de diversiteit binnen onze organisatie omarmt.
• We hanteren daarbij een nultolerantie ten aanzien van elke vorm van racisme.
Er wordt van u verwacht dat u zich vertrouwd maakt met en houdt aan alle antidiscriminatie- en antipesterijwetten die van toepassing zijn op de activiteiten van de organisatie.

We vermijden te alle tijde belangenconflicten

Een belangenconflict ontstaat als onze persoonlijke of externe belangen onze bekwaamheid beperkt om onze werkzaamheden objectief en op een integere manier uit te voeren, conflict vertonen met de belangen van de Federatie of ons kan weergeven als bevooroordeeld. Dit is met name het geval als u, een familielid of een organisatie of club waarin u belangen heeft, ongepaste voordelen ontvangt door uw positie bij de Federatie.
Wij verwachten van elkeen dat hij/zij eerlijk, en niet gedreven door persoonlijk belang handelt, en elke situatie vermijdt die tot belangenconflicten aanleiding zou kunnen geven. Leden van de Raad van Bestuur die bij een bepaald onderwerp en/of beslissing een potentieel belangenconflict hebben, zullen daarvan voorafgaandelijk melding doen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Iedere medewerker, bestuurslid of lid van een bondsinstantie doet bij toetreden en ingeval van wijzigingen opgave van zijn/haar nevenfuncties en werkzaamheden. Elke medewerker die voornemens is een nevenfunctie of werkzaamheid te aanvaarden, zal alvorens tot aanvaarding over te gaan, daarvan schriftelijk melding doen bij de HR Directeur. Leden van de Raad van Bestuur
en leden van een bondsinstantie zullen daarvan voorafgaandelijk melding doen aan de Ethische Commissie.
Iedere medewerker, bestuurslid of lid van een bondsinstantie zal zich onthouden van persoonlijke inmenging, van welke aard dan ook, in gerechtelijke of disciplinaire procedures waarin de Federatie direct of indirect betrokken is.
Wij onthouden ons van het aannemen van een leverancier of van een club van de Federatie, van faciliteiten of diensten die zijn/haar onafhankelijke positie ten aanzien van de aanbieder kan beïnvloeden zoals doch niet beperkt tot aanbiedingen voor privé-werkzaamheden of kortingen op privé-goederen.
Als u van mening bent dat u als medewerker te maken hebt met een potentieel belangenconflict, moet u dit kenbaar maken aan uw directe leidinggevende, HR of de Juridische afdeling. Als u van mening bent dat iemand anders zich schuldig maakt aan belangenvermeng

We beschermen en maken correct gebruik van de middelen van de federatie

Wij dienen te allen tijde de activa van onze organisatie, waaronder haar gebouwen, faciliteiten, voertuigen, apparatuur, producten en benodigdheden correct te gebruiken, en deze te beschermen tegen diefstal, schade, verlies of onjuist gebruik. U moet elke verdenking van fraude of diefstal meteen aan uw directe leidinggevende  rapporteren.
Elk persoonlijk gebruik van de middelen van de Federatie (voor zover toegestaan) mag onze mogelijkheden om ons werk voor de Federatie uit te voeren niet in het gedrang brengen en dient opeen veilige, ethische en wettige wijze te gebeuren.
In geen geval kunnen wedstrijdtickets die wij uit hoofde van onze rol of functie van de Federatie
ontvangen, verhandeld of verkocht worden, op welke wijze dan ook.
Wij moeten de computerhardware en software van de Federatie, alsmede de opgeslagen gegevens
op de computersystemen van onze organisatie beschermen tegen schade, ongeoorloofde veranderingen, diefstal, fraude en onbevoegde toegang. Hiertoe dienen we de specifieke veiligheidsmaatregelen en interne controles voor de computersystemen waartoe wij toegang hebben steeds in acht te nemen.
Onze technologieën of computersystemen mogen nooit worden gebruikt voor het downloaden of het versturen van ongepaste, discriminerende, seksueel expliciete of beledigende uitspraken of bestanden. Daarnaast mogen we deze systemen niet gebruiken voor toegang tot illegaal materiaal, het verzenden van niet toegelaten verzoeken of het uitvoeren van zaken voor een andere organisatie of voor eigen rekening.

We gaan respectvol om met vertrouwelijke informatie en beschermen de persoonsgegevens in ons beheer

Naast de materiële activa dienen we ook de vertrouwelijke, niet-openbare informatie van onze organisatie te beschermen evenals de persoonsgegevens die we namens de Federatie beheren.. Vertrouwelijke informatie omvat in principe elke informatie die niet bekend is, of kenbaar is gemaakt aan het algemene publiek. Deze informatie omvat gegevens betreffende aangeslotenen (spelers, trainers, bestuurders, transfers, etc…), financiële gegevens, marketingstrategieën, contracten, gerechtelijke of disciplinaire procedures, gegevens van makelaars, etc.
Afhankelijk van uw rol binnen de organisatie, kan u gevraagd worden een specifieke vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen.
Geef anderen geen toegang tot de vertrouwelijke, niet-openbare informatie van de Federatie en volg steeds de richtlijnen van de organisatie wat het aanmerken en opslaan van informatie betreft (restricted, vertrouwelijk, public,…). We mogen uitsluitend vertrouwelijke, niet-openbare informatie en persoonsgegevens kenbaar maken aan gevolmachtigde werknemers of externe partijen die deze informatie nodig hebben voor gepaste doeleinden en voor zover de nodige (vertrouwelijkheids) overeenkomsten werden ondertekend.
Gebruik nooit vertrouwelijke, niet-openbare informatie voor persoonlijk gebruik of voor persoonlijk
gewin.
Deze confidentialiteitsverbintenis blijft uitwerking behouden, ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, het mandaat of de functie

We drukken ons steeds loyaal uit tegenover de pers en op (sociale) media

In beginsel zullen alleen de daartoe aangestelde medewerkers en de Voorzitter van de Raad van Bestuur de pers te woord kunen staan namens de Federatie. Elk persbericht, mondeling of schriftelijk contact met de pers zal steeds in samenspraak met de afdeling Communicatie dienen te gebeuren.
Elke communicatie op sociale media of anderszins gebeurt uitsluitend ten persoonlijke titel en houdt in elk geval rekening met alle basisprincipes van deze Code.
Leden van bondsinstanties zullen bovendien strikte geheimhouding met betrekking tot de beraadslaging van de de door hen behandelde zaken waarnemen, en zich onthouden van elke publieke commentaar in welke media dan ook.

Onze bedrijfsvoering gebeurt op transparante wijze

We dienen steeds een juiste boekhouding te voeren en alle interne bestel-, goedkeurings- en controleprocedures in acht te nemen. We zorgen er tevens voor dat alle inboekingen en verwerkingen in alle gehanteerde systemen en databases juist en met inachtneming van de geldende wetgeving, de Reglementen en met toepassing van de interne procedures worden ingegeven (kickoff, mpleo,…).
We mogen uitsluitend die documenten creëren goedkeuren, inboeken, dagtekenen, ondertekenen, verzenden of anderszins valideren waarvan wij van mening zijn dat ze nauwkeurig zijn en in overeenstemming zijn met de wetgeving, de Reglementen, het beleid en de processen van de Federatie. Alle documenten en gegevens dienen conform de geldende richtlijnen te worden bewaard.
We rapporteren conform alle wettelijke verplichtingen de cijfers van onze Federatie op een vokomen manier. We rapporteren aan de subsidiërende instanties alle gevraagde informatie op volkomen en transparante wijze.
Wij dienen alle informatie waartoe verzocht wordt bij een onderzoek of controle te kunnen verstrekken. Als met u contact is opgenomen door een overheidsinstelling, dient u onmiddellijk onze juridische afdeling te contacteren. U mag documenten op geen enkele wijze vernietigen, verbergen of veranderen. Daarnaast mag u nooit onjuiste of misleidende uitspraken doen of iemand anders aanmoedigen dit te doen.

We hanteren een nultolerantie ten aanzien van elke vorm van omkoping

Dit betekent dat wij nooit steekpenningen of smeergeld aan een medewerker van een overheidsinstelling, UEFA, FIFA, een andere associatie, clubs, leveranciers of andere potentiële partners mogen aanbieden, proberen aan te bieden, goedkeuren of beloven. Een “steekpenning” is iets van waarde dat wordt gegeven als poging om de gedragingen of beslissingen van iemand te beïnvloeden teneinde zaken of bedrijfsvoordelen te kunnen verkrijgen of behalen.
Het is bovendien belangrijk om te weten dat wij geen derden mogen inhuren om iets uit te voeren dat wij ethisch of juridisch niet zelf mogen uitvoeren. Door een derde te betrekken in het indirect uitvoeren van een ongepaste betaling wordt onze Code en de wetgeving inzake anti-corruptie overtreden.

We nemen geen deel aan gokactiviteiten en tolereren geen enkele vorm van matchfixing

Wij nemen noch direct, noch indirect deel aan weddenschappen, gokactiviteiten of gelijkaardige kansspelen die betrekking hebbben op voetbalwedstrijden onder ons beheer, die tot een geldelijke winst kunnen leiden. Het is eveneens verboden een rol of functie te bekleden binnen organisaties die dergelijke activiteiten organiseren of promoten.
Wij tolereren geen enkele vorm van manipulatie of beïnvloeding van de wedstrijdresultaten. Elke aanwijzing van matchfixing melden wij aan de Integrity Manager binnen onze Federatie zodat in samenspraak met de bevoegde overheidsinstantiesonmiddellijk actie kan ondernomen worden.